Disclaimer

• BEDRIJFSINFORMATIE:

 

Deze site wordt gepubliceerd door Armor Print Solutions S.A.S. (hierna te noemen "ARMOR").
Franse Société par Actions Simplifiée met een kapitaal van € 8.005.000 . 
Ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Nantes onder nummer 892 312 067.
Maatschappelijke zetel: 17 boulevard de Chantenay, 44100 Nantes, Frankrijk.
E-mail: contact@armor-print.com 
Intracommunautair BTW-nummer: FR 53 892 312 067

 

 

•  CREDITS:

 

De publicatiedirecteur is dhr. Hubert de Boisredon.

 

 

•  GEBRUIKSVOORWAARDEN:

 

Alle gebruikers van de website van ARMOR https://support-cartridge.com/(hierna: "de Website") verplichten zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.

De Website is gratis toegankelijk voor alle gebruikers met een internetverbinding. ARMOR doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de Website toegankelijk blijft en goed functioneert. ARMOR kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor problemen betreffende beschikbaarheid, het slecht functioneren van het netwerk, de onderbreking van het werk of het verlies van gegevens gerelateerd aan het gebruik van de Website. De gebruiker is de enige verantwoordelijke voor het goed functioneren van zijn apparatuur en het gebruik ervan. ARMOR behoudt zich daarnaast het recht voor de toegang tot de Website tijdelijk en zonder voorafgaande waarschuwing op te schorten in geval van onderhoudswerkzaamheden of voor ongeacht welke andere reden.

 

De inhoud van de Website wordt nauwkeurig gecreëerd en bijgewerkt. ARMOR kan desalniettemin niet garanderen dat de informatie die op de Website wordt gepubliceerd volledig en betrouwbaar is en kan daarom niet verantwoordelijk worden gesteld voor onjuistheden en/of ontbrekende inhoud. Gebruikers kunnen indien nodig contact opnemen met ARMOR, zodat laatstgenoemde eventuele wijzigingen zo spoedig mogelijk kan doorvoeren. Aan de foto’s kunnen geen rechten worden ontleend.

Iedere persoon die de Website bezoekt is verantwoordelijk voor de gegevens die hij/zij verspreidt, gebruikt en/of doorgeeft, en verplicht zich er in dat opzicht toe de geldende Franse wetgeving te respecteren, in het bijzonder met betrekking tot ongeoorloofde inhoud (schending van goede zeden, aansporing tot raciale haat, pedofilie, etc.) of ter bescherming van rechten van derden (intellectueel eigendomsrecht, etc.).ARMOR is niet verantwoordelijk voor het gebruik van gegevens en verspreiding van inhoud door een andere persoon die, in het bijzonder, de geldende wetgeving niet respecteert.

 

De Website kan hyperlinks naar externe websites bevatten. ARMOR biedt de gebruiker geen garantie inzake de inhoud, aangeboden diensten en technische eigenschappen van websites beheerd door derden en kan daarom niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van deze websites. ARMOR verklaart uitdrukkelijk en in dat opzicht geen controle te hebben over de informatie op deze websites en de aanwezigheid van hyperlinks is in geen enkel opzicht, impliciet noch expliciet, een goedkeuring voor deze entiteiten. De plaatsing van een hyperlink naar de website vereist een voorafgaande schriftelijke toestemming van ARMOR, die in geen enkel geval verantwoordelijk kan worden gesteld voor de websites met een hyperlink naar de website, en die zich op geen enkele manier aansprakelijk stelt voor de inhoud en het gebruik van deze websites.

De Website is onderhavig aan de Franse wetgeving, waarbij de Franse rechtbanken de enige bevoegde instanties zijn in geval van een geschil.

 

•  LANDELIJKE DEKKING:

Op de website vindt u overzichten met talloze producten van ARMOR. In deze overzichten kunnen referenties en kruisverwijzingen staan voor diverse producten en diensten die (nog) niet in alle landen beschikbaar zijn. Deze referenties dienen als indicatie en verplichten ARMOR niet tot het op de markt brengen van deze producten en diensten in de desbetreffende landen.

 

 

•  EIGENDOM - COPYRIGHT:

 

De op de Website genoemde handelsmerken zijn eigendom van hun eigenaren en worden slechts als referentie genoemd om elk risico van misbruik door de eindgebruiker te voorkomen. De presentatie en de inhoud van de Website vormen samen een werk dat wordt beschermd door de geldende wetten op het auteursrecht en de intellectuele en industriële eigendom. De intellectuele eigendomsrechten op de bedrijfsnamen, benamingen, logo's of domeinnamen die op de Website worden gebruikt, zijn voorbehouden. Alle ontwerpen die op de Website verschijnen, tekeningen, foto's, afbeeldingen, tekst, geanimeerde sequenties met of zonder geluid en andere weergegeven documentatie, worden beschermd door auteursrechten, industriële en/of intellectuele eigendomsrechten en zijn, naargelang het geval, eigendom van ARMOR en/of de entiteiten van haar groep of derden die ARMOR en/of de entiteiten van haar groep toestemming hebben gegeven om ze te gebruiken, openbaar te maken en te verveelvoudigen.
Geen enkel commercieel gebruik, reproductie, publieke vertoning, gebruik, aanpassing, wijziging, incorporatie, vertaling, geheel of gedeeltelijk van deze items (inclusief diegene die gedownload of gekopieerd kunnen worden) is toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ARMOR en/of de entiteiten van haar groep, met uitzondering van privé gebruik, onverminderd de bepalingen van de Franse wet op intellectueel eigendom.
Naast de auteursrechten is de schending van een van deze industriële en/of intellectuele eigendomsrechten een inbreuk die bestraft kan worden met een gevangenisstraf van 3 jaar en een boete van € 300.000.

 

 

•  BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS:

 

ARMOR informeert u dat uw persoonsgegevens op de Website worden verzameld, zoals uw achternaam, voornaam en e-mailadres, en onderworpen zijn aan een verwerking die door ARMOR wordt uitgevoerd met het oog op marketinganalyse of relatiebeheer van klanten-prospects.
Ze zijn bestemd voor ARMOR, als verantwoordelijke voor de verwerking van de verzamelde persoonsgegevens, en/of de betrokken entiteiten van haar groep, en in het bijzonder voor de verantwoordelijken van de marketingafdeling, de verkoopafdeling, de klantendienst en de afdeling business development, de administratieve diensten, de human resources diensten, de logistiek en de IT-diensten.
ARMOR en/of de betrokken entiteiten van haar groep kunnen de verzamelde informatie doorgeven aan derden, waaronder sommige van haar technische dienstverleners, zodat zij de goede werking van de Website kunnen verzekeren.
In deze context kunnen uw gegevens buiten de Europese Unie worden doorgegeven. ARMOR verbindt zich ertoe passende waarborgen te bieden, in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR").
De verzamelde gegevens worden bewaard gedurende de maximale duur die door de geldende verordening wordt vereist.
In overeenstemming met de GDPR en de nationale wet op de gegevensbescherming, heeft u het recht om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, deze te rectificeren, zich hiertegen te verzetten, deze over te dragen, te wissen of om de beperking van de verwerking te vragen, door een mail te sturen naar het volgende adres: Armor Print Solutions S.A.S., ter attentie van DPO, 17 boulevard de Chantenay, CS 90508, 44105 Nantes Cedex 4, FRANKRIJK. Bij uitblijven van een bevredigend antwoord van ARMOR heeft u ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit."

 

 

•  COOKIES:

 

Deze site maakt gebruik van cookies en geeft u controle over wat u wilt activeren : Cookies instellen