Certificaten

De Armor Print Solutions-cartridges worden uitgebreid getest en gecertificeerd op het gebied van milieu, gezondheid en printkwaliteit.

 

AMES-test

De Ames-test is een biologische test om te bepalen of een chemische verbinding mutageen is en is van toepassing op stoffentesten. Wanneer deze test wordt toegepast op cartridges kan gecontroleerd worden of ze niet mutageen zijn. 

 

ASTM  

ASTM international is een organisatie die technische standaarden produceert en opstelt, de leden van de organisatie zijn vertegenwoordigers van industriëlen, gebruikers, overheden en universiteiten uit meer dan honderd landen. 

 

Blue Angel  

The Blue Angel is het milieukeurmerk van de Duitse Bondsregering sinds 1978. The Blue Angel stelt hoge normen vast op het gebied van milieuvriendelijke productontwikkeling, het milieukeurmerk biedt ook informatie en richtlijnen voor duurzame consumptie. 

 

Circulaire economie 

Het principe van de circulaire economie is gebaseerd op het economische concept van duurzame consumptie, dat geïnspireerd is op de beginselen van de groene economie en industriële ecologie waarin de afvalstoffen van een industrie worden gerecycled tot grondstof voor de oorspronkelijke industrie of voor een ander doeleinde. Deze economie werkt circulair omdat afval wordt teruggebracht in de productiekringloop. Het doel is het terugdringen van de gevolgen voor het milieu, de consumptie en de verspilling van grondstoffen. 

 

DIN 

DIN, het Duitse normaliseringsinstituut is een vereniging zonder winstoogmerk waarvan de leden afkomstig zijn uit de industrie, handel, overheidsinstanties, professionele organisaties en onderzoeksinstellingen. 

DIN 33870-1 (voor monochrome tonercartridges) en DIN 33870-2 (voor kleurentonercartridges) zijn certificeringen van conformiteit met de Duitse normen als producent van remanufactured cartridges. Deze normen hebben betrekking op de afdrukkwaliteitseisen. 

 

ETIRA – European Toner and Inkjet Remanufacturers Association 

Deze vereniging omvat 45 Europese bedrijven, die de belangrijkste vertegenwoordigers zijn van de industrie van de remanufactured cartridges. ETIRA wil het gebruik van remanufactured producten stimuleren en overheden, media en consumenten duidelijke informatie bieden over de Europese remanufacture-industrie. De vereniging zet zich in voor de bewustmaking van het grote publiek, ecologische verantwoordelijkheid en ethische consumptie. Elk lid streeft ernaar de veeleisende normen en kwaliteitsstandaarden na te leven, en de tests uit te voeren die horen bij de verschillende labels en certificeringen: ISO, DIN, ASTM … 

 

ISO/IEC 24711 

De ISO (International Standard Organisation) “is een onafhankelijke niet-gouvernementele internationale organisatie waarvan de 161 leden deskundigen zijn die hun kennis bundelen om internationale standaarden op te stellen die op vrijwillige basis worden toegepast, die zijn gebaseerd op consensus, die relevant zijn voor de markt, die innovatie ondersteunen en oplossingen bieden voor mondiale uitdagingen”. 

ISO/IEC 24711 certificeert de middelen om het paginarendement van inktcartridges te bepalen voor kleureninkjetprinters en multifunctionele apparaten die onderdelen van printers kunnen bevatten. 

(bron: website https://www.iso.org, 05-04-2018).  

ISO/IEC 24712: Testpagina's in kleur voor het bepalen van het rendement van verbruiksgoederen van kantoorapparatuur 

 

ISO 19752/19798 

ISO 19752 is een methode om de capaciteit van monochrome en multifunctionele laserprintercartridges te bepalen.  

ISO 19798: Methode voor het bepalen van het rendement van tonercartridges voor kleurenprinters en multifunctionele apparaten die printeronderdelen bevatten. 

(bron: website, https://www.iso.org, 05-04-2018).  

 

ISO 9001 

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen; ISO 9001:2015 zorgt ervoor dat klanten consistente producten en service van goede kwaliteit krijgen. (Bron: https://www.iso.org/fr/iso-9001-quality-management.html

 

ISO 14001 

ISO 14001 is de naam van een standaard met betrekking tot milieubeheer. Deze standaard is een garantie voor milieubewuste consumenten dat gecertificeerde bedrijven verantwoordelijkheid tonen voor het milieu door middel van hun producten en manier van handelen. 

 

NF  

“De NF-certificering, afgegeven door een onafhankelijke en onpartijdige organisatie, bevestigt de conformiteit van producten of diensten met de relevante nationale, Europese en internationale normatieve documenten, zoals standaarden, waar nodig aangevuld met technische specificaties ter versterking van het kwaliteitsniveau van de certificering. 
Alle in acht te nemen eisen per product- of dienstverleningscategorie worden beschreven in een referentiekader voor NF-certificering dat wordt bekrachtigd door de belanghebbenden in de sector. » (Bron: website http://marque-nf.com/, 05-04-2018).

 

Nordic Ecolabel 

Het Nordic Ecolabel is het milieukeurmerk van de Scandinavische landen dat voldoet aan zeer strikte criteria om duurzame ontwikkelingsoplossingen te certificeren gedurende de hele levensduur van het aan de testen onderworpen product. De certificatiecriteria omvatten milieuaspecten en aspecten ten aanzien van de volksgezondheid. 

 

Qualicert 

Qualicert is een certificatie die dienstverleningsverplichtingen bekrachtigt die door het gecontroleerde bedrijf worden uitgevoerd. 
Qualicert wordt afgegeven door een onafhankelijke derde partij, de geleverde certificering van dienstverlening is gebaseerd op een standaard, gevalideerd en gedefinieerd met professionals, gebruikers en overheden, en levert het bewijs van de aan klanten geleverde dienstverleningsverplichting. Het gehele OWA circulaire economieaanbod is QUALICERT gecertificeerd (inzameling, sortering en recyclage, remanufacturing en distributie). Dit garandeert dat ARMOR zijn verplichtingen op het gebied van kwaliteit en recyclage voor 100% nakomt. 

 

REACH 

Europese wetgeving op het gebied van veilig gebruik van chemische stoffen (poeder, componenten). Wie stoffen produceert, importeert en gebruikt, moet zich houden aan de REACH-verordening: alle chemische stoffen die in de Europese Unie worden geïmporteerd of geproduceerd in hoeveelheden van meer dan een ton per jaar moeten worden geregistreerd. 
 

STMC 

STMC (Standardized Test Methods Committee), een gestandaardiseerde testmethode ontworpen door professionals uit de remanufacturing industrie, waarvan de evaluatiemethode bestaat uit het meten van de autonomie, optische dichtheid, achtergrond en weerstand van de verpakking.